Մի վախնար, քանզի ես հիմա քեզի հետ եմ
Հրեշտակները շտապում են պատվել այն մարդուն, որի մեջ Քրիստոս են տեսնում, որովհետև նա իրենց Տիրոջ սուրբ տաճարն է և բնակավայրը: Սրանից ավելի մեծ պատիվ և անկողոպտելի գանձ երբևէ չենք ունենա մեր կյանքում: Եփրեմ Ասորին ասում է, որ Աստծո Սիրո կապանքները չի կտրում նույնիսկ երկսայրի սուրը:
Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղղված աղոթքը միշտ վերագրենք հայերիս և խնդրանքով ստանանք Սուրբ Հոգու զորությունը մեր հոգևոր մակարդակի և աճի բարձրացման համար: Խնդրենք որ մեր ճանապարհը հարթ և ապահով դարձնի մեր Տերը: Համարենք, որ այս աղոթքը մեզ համար է արել սիրելի Պողոս Առաքյալը:Նվիրական աղոթք.
Ահա թէ ինչու ծնկի եմ գալիս մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Հօր առաջ,
որից իր անունն է ստանում ամէն ազգատոհմ երկնքում եւ երկրի վրայ,
որպէսզի դուք, ըստ իր փառքի մեծութեան, իր Հոգու միջոցով զօրութեամբ
ամրանաք ներքնապէս. այնպէս որ, ձեր հաւատի միջոցով, Քրիստոս բնակուի
ձեր սրտերում, եւ դուք սիրոյ մէջ արմատաւորուած ու հաստատուած լինէք.
եւ կարողանաք հասկանալ բոլոր սրբերի հետ, թէ ի՛նչ է լայնութիւնը,
երկարութիւնը, բարձրութիւնը եւ խորութիւնը, այսինքն՝ ճանաչէք Քրիստոսի
սէրը, որ գերազանց է, քան ամէն գիտութիւն, որպէսզի լցուէք Աստծու լրիւ ամբողջութեամբ։ Ուրեմն, նրան, որ կարո՛ղ է աւելին անել, առաւել առատութեամբ, քան այն ամէնը, ինչ մենք խնդրում ենք եւ մտածում, ըստ այն զօրութեան,
որ գործում է մեր մէջ, նրան փա՜ռք եկեղեցում Քրիստոս Յիսուսով, բոլոր ժամանակներում, յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։ Եփես.3:14

Ծովիկ Դավթյան

Gli angeli si affrettano a onorare l’uomo in cui vedono Cristo perché è il tempio santo e dimora del loro Signore. Non avremo mai il più grande onore e tesoro nelle nostre vite. Yeprem Assyrian afferma che le catene dell’amore di Dio non spezzano nemmeno la spada a doppio taglio.
Attribuiamo sempre le nostre preghiere agli efesini dell’apostolo Paolo agli armeni e chiediamo il potere dello Spirito Santo di aumentare il nostro livello spirituale e la nostra crescita. Ti preghiamo di rendere la nostra strada più fluida e sicura per nostro Signore. Consideriamo che questa preghiera è stata fatta dal nostro amato apostolo Paolo.

Preghiera dedicata.
Ecco perché mi inginocchio davanti al Padre di nostro Signore Gesù Cristo,
da cui prende il nome ogni tribù nei cieli e sulla terra.
che voi, secondo la grandezza della sua gloria, attraverso la potenza del suo Spirito
Rafforzalo internamente. affinché Cristo possa dimorare attraverso la tua fede
nei vostri cuori e siate radicati e fermi nell’amore;

ed essere in grado di capire con tutti i santi qual è l’ampiezza,
conoscere la lunghezza, l’altezza e la profondità, cioè di Cristo
l’amore che è più grande di ogni conoscenza, affinché tu possa essere riempito con la pienezza di Dio. In modo che sia in grado di fare più abbondantemente di tutto ciò che chiediamo e pensiamo in base al potere,
che opera in noi, per lui sia gloria nella chiesa di Cristo Gesù, in ogni momento nei secoli dei secoli. Amen. Eph. 03:14

Tsovik Davtyan